Študentské centrum Dublin

UCD Študentské centrum
Dublin, Írsko
Fitzgerald Kavanagh + Partners
Aidan Kavanagh – manažment, partner, MRIAI, RIBA
Gerry Murphy - koordinácia dizajnu, MRIAI, RIBA
Ján Kukuľa – architekt (koncept, návrh, projekt, tender)
Andrew Howley – architekt senior, MRIAI
John Thomson – technická koordinácia, MCIAT, ICIOB
Karen Hassey - architekt
Chris Doorly – autorský dozor
Maurice Fitzgerald, FRIAI, RIBA
Susan Tighe - technický koordinátor
Ronan Cosgrove - technický koordinátor
Realizačný projekt
University College Dublin, Ireland
2008-2012
11 000 m²
50 mil. EUR

Poloha nového študentského centra v srdci zóny na šport bola určená už v pôvodnom masterplane UCD kampusu z roku 1964, ktorého autorom je poľský architekt Andrzej Wejchert. Pôvodná myšlienka masterplanu uvažovala v tejto zóne s vytvorením športového komplexu vrátane súťažného 50-metrového bazéna. Sila tejto vízie a jej premietnutie do súťažného návrhu tímu architektov z FKP zapôsobili na investorský tím do takej miery, že sa namiesto pôvodne plánovaného centra s plochou 7 000 m2 so štandardným 25-metrovým bazénom rozhodol upraviť lokalitný program. Vytvorilo sa špičkové rekreačno-športové zariadenie vrátane 50-metrového bazéna pre študentov ako centrum spoločenskej, tvorivej a športovej aktivity v UCD.

Centrum, otvorené v marci 2012, je integrovaným celkom rôznorodých aktivít, mikrokozmom reflektujúcim pestrý univerzitný život. Plavecký bazén, fitnescentrum, aula študentského parlamentu, kaviareň, kino, divadelná sála, priestory na študentské spolky a ďalšie priestory sú usporiadané v nadväznosti na vnútorné „korzo“ pod dynamickou strechou z lepených glulamových väzníkov vykonzolovanou smerom k susediacim budovám v ústretovom geste zjednotenia. Hoci exteriér je z rešpektu k urbanistickému konceptu pôvodného masterplanu riešený prevažne monochromaticky, v interiéri sa výrazne uplatňujú farba, hravosť a kontrast. Farebne kódované objemy tanečného štúdia, študentského rozhlasu, fitness bloku napomáhajú orientáciu a sú vnímané ako decentné akcenty aj v priehľadoch z exteriéru, najmä vo večerných hodinách pri umelom osvetlení. Leštená čierna žula verzus štokovaný vápenec, zdrsňovaný čierny betón verzus hladký korian, odhalené potrubia vedľa bielych stropných podhľadov, biele terazzo verzus liata svetlozelená živica – kontrasty, ktoré odrážajú diverzitu a energiu študentského života. Študentské centrum je kontajnerom na spektrum aktivít, priestorom bez chodieb nahradených korzom, ústredným verejným priestorom, fyzicky zjednocujúcim jednotlivé priestorové celky. Takto čitateľná architektonická kompozícia v študentoch intuitívne podporuje vzájomné porozumenie a pozitívny a vítaný pocit „vlastníctva“. Za zmienku stojí fakt, že študenti podstatnú časť nákladov stavby pokryli z vlastných zdrojov vo forme študentskej dane.

https://www.asb.sk/architektura/obcianske-stavby/studentske-centrum-v-dubline