Mestský úrad Senec

Mestský úrad Senec
Mierové námestie, Senec
Atelier 008 s.r.o.
Ján Kukuľa, Peter Šajgalík, František Šeliga
architektonická súťaž
Mesto Senec
2018

2380 m²

Zadaním súťaže bolo rozšírenie prevádzky Mestského úradu v Senci vo forme prístavby a prestavby. Dôležitou súčasťou bolo vytvorenie klientskeho centra ako kontaktného pracoviska pre občanov s väzbami na existujúci objekt ako aj navrhovanú prístavbu.


Dostavbou nového bloku v dvornej časti získava v súčasnosti málo využívané nádvorie svoju štvrtú fasádu a stáva sa kľúčovým verejným priestorom areálu, z ktorého sú prístupné pôvodné vstupy a tiež nový vstup do klientskeho centra s možnosťou budúceho prepojenia na areál synagógy východne od riešeného územia.


Novými zásahmi v duchu súčasného architektonického jazyka vzniká v komplexe mestského úradu nová historická vrstva. Nové a staré časti tvoria harmonický celok, ktorého centrom je revitalizovaný a redefinovaný priestor nádvoria.


Fasády sú geometricky členené otvormi rôznych veľkostí podľa hierarchie priestorov a s ohľadom na preferované priehľady. Výrazné geometrické členenie je zjemnené predsadenou fasádou z vertikálnych drevených lamiel, ktoré dodávajú fasáde hĺbku a celému objektu prívetivý, civilný charakter.