Pavilón súčasného umenia

Pavilón súčasného umenia
Danubiana Meulensteen Art Museum
Vodné dielo Gabčíkovo,
stupeň Čuňovo
Atelier 008 s.r.o.
Ján Kukuľa, Peter Šajgalík
Realizačný projekt
Danubiana - Centrum moderného umenia, n.o.
2018
513 m²

Návrh stavby vychádza z primárnej potreby rozšírenia expozičných priestorov existujúcej budovy múzea Danubiana pre účely vystavovania diel mladých umelcov, tzv. súčasného umenia.


Tvaroslovie nového pavilónu prirodzene nadväzuje na geometriu lineárne radených objemov pavilónov trvalej expozície, s diferenciáciou v materiálovom riešení, v ktorom je ako hlavný fasádny materiál použitý zinkový trapézový plech. Nový pavilón je výškovo diferencovaný tak, aby prirodzene doplnil hmotovú kompozíciu komplexu múzea Danubiana. Z dispozičného hľadiska návrh nadväzuje na súčasnú koncepciu vnútorných priestorov trvalej expozície a využíva priamy vizuálny kontakt návštevníka s vodnou hladinou rieky Dunaj.


Všetky vnútorné priestory pavilónu sú orientované na SV, návodnú stranu. Súčasťou návrhu je aj vyhliadková terasa s mólom. Na navrhovanú terasu nadväzuje vstupný priestor s recepciou, šatňou a sociálnym zázemím. Hlavné expozičné priestory sú navrhnuté v dvoch výškových úrovniach ako séria výstavných sál radených lineárne pozdĺž toku rieky. Hoci pavilón súčasného umenia funguje ako súčasť múzea moderného umenia Danubiana, navrhnutá dispozícia umožňuje aj jeho samostatnú prevádzku.