Múzeum Antická Gerulata

Múzeum Antická Gerulata
Bratislava-Rusovce
Atelier 008 s.r.o.
Ján Kukuľa, Jozef Jakuš, Peter Šajgalík
architektonická súťaž
Mesto Bratislava
2012
871 m²

Navrhované múzeum sa nachádza v areáli archeologickej lokality, ktorej jadrom je odkryté murivo vežovitej neskoroantickej pevnosti z konca 4. storočia. Pevnosť bola postavená v severnom rohu štvorcového kastela z druhej polovice 4. storočia a v jej strede boli lokalizované pravdepodobné pozostatky priekopy drevozemného kastela z 2. storočia. Koncepcia prestavby areálu múzea Gerulata rešpektuje fakt, že prevažné časti územia kastelov boli v priebehu storočí urbanizované a nie je možné ich prezentovať in situ v pôvodnom rozsahu. Cieľom návrhu je tak najmä vytvorenie atmosféry rímskeho kastela v svojej uzavretosti, prísnom pravouhlom priestorovom usporiadaní, s využitím architektonických prvkov proporčne či formálne v súlade s historickými vzormi. Kľúčovým urbanistickým gestom odkazujúcim na historický fortifikačný systém kastela je vonkajšia promenáda v úrovni 2.NP naväzujúca na navrhované vyhliadkové veže vo V a S časti lokality, v JV časti vizuálne naväzujúca na vonkajší ochranný val umožňujúci výhľad na obnažené murivo z vonkajšej časti areálu. Hmotovo-priestorové usporiadanie priestorov využíva a reinterpretuje klasické prvky rímskej typológie.