Hotel Banská Bystrica

Hotel Banská Bystrica
Banská Bystrica
Atelier 008 s.r.o.
Ján Kukuľa, Jozef Jakuš
architektonická súťaž
Mesto Banská Bystrica
2010
10785 m²

ieľomarchitektonicko-urbanistickej súťaže bolo vytvorenie nového návrhu na hotel v meste Banská Bystrica v blízkosti pamätníka SNP. Návrh urbanistickej koncepcie bloku a hmotovo-priestorovéhousporiadania hotela zohľadňuje múzeum SNP ako dominantu na východnom póle a múzeum ako solitér v krajine na západnom póle. Hmotovo priestorové usporiadanie budovy hotela je výsledkom snahy o zachovanie dominancie budovy múzea v areáli a súčasne vytvoreniepriehľadov smerom k múzeu i mäsiarskej bašte pri príchode z ul. Jána Cikkera a Kapitulskej ulice. Orientácia hotelovej časti čím ďalej od hmoty múzea, diagonalita fasády vstupnej haly imonumentalita konferenčnej sály sposunom pešej prístupovej osi na osulice J. Cikkera sú konkrétnymi znakmi tohto snaženia. Pri návrhu hmoty hotela je dodržaný aj dôležitý fakt, že ide opozemok, ktorývkontexte Kapitulskej ulice predstavuje preluku, navyše zhistorického hľadiska išlo opozemok bezprostredne za hradobným múrom. Vzťah ku Kapitulskej ulici je vnávrhu zohľadnený umiestnením vedľajšieho vstupu do hotela avstupov od prenajímateľných priestorov zo snahou ovytvorenie mestského parteru. Prítomnosť hradby sa odráža vlineárnej architektúre hotelového bloku, ktorej je hradobný múr prirodzenou súčasťou.