Glasnevin Cemetery Dublin

Pamätník povstania 1916
Cintorín Glasnevin,
Dublin 11, Írsko
Atelier 008 s.r.o.
Ján Kukuľa, Lukáš Machava, Jozef Jakuš, Padraig Mac Donnchadha
Súťaž RIAI
2013
614 m²
2,6 mil. EUR

Pozemok určený pre pamätník / kaplnku sa nachádza v areáli cintorína Glasnevin v severnom Dubline. Severný okraj pozemku pre kaplnku tvorí jestvujúce sochárske dielo pomníka udalostiam r.1916. Nástup k pomníku tvorí slávnostná procesiová cesta, ktorá sa napája na prístupovú cestu na západnom konci. Kontext tvori dve línie železničných koľají, výhľad na náhrobky smerom na západ, záblesk vzdialenej O´Connell Tower zo severu a obilné silá z východnej strany. Medzi všetkými objektmi a vnemami v najbližšom okolí zaujíma pamätník dominantné, dôstojné miesto, primerané udalostiam na ktorých počesť bol vztýčený. Hmota kaplnky by v žiadnom prípade nemala narušovať túto jeho dominanciu, ani by nemala svojou kompozíciou súťažiť s pamätníkom. V návrhu si kaplnka od pamätníka udržiava primeraný odstup, dopĺňa ho a poukazuje na jeho význam. Hlavným motívom je tvar riečneho kameňa – okruhliaka, pochádzajúceho zo zeme. Jeho význam sa otvára v čistote formy a v elegancii detailu - hladká škrupina z bieleho betónu je len zľahka uložená na zemskom podloží. Samotný kameň ako materiál je veľmi bohatý na konotácie, počnúc prehistorickými starovekými dolmenmi, ktoré poskytovali miesto pre rituál, cez náhrobné kamene - označenie miesta posledného odpočinku až po úplne metaforický význam používaný v írskej poézii v súvislosti s povstaním v r. 1916 – írsky bojovník je prirovnávaný ku kameňu vrhnutému do živého prúdu rieky (ostáva pevný, nedá sa strhnúť prúdom).