Dunajský pavilón

Dunajský pavilón
Danubiana Meulensteen Art Museum Vodné dielo Gabčíkovo, stupeň Čuňovo
Atelier 008 s.r.o.
Ján Kukuľa, Peter Šajgalík
Via Danubia s.r.o.
2011-2019
902 m²

Navrhovaný objekt pavilónu rieky Dunaj je posledným článkom kultúrneho komplexu múzea Danubiana. Nachádza sa na ohybe príjazdovej komunikácie v priamej nadväznosti na jestvujúce parkovisko. Objekt je určený na sprístupnenie príbehu rieky Dunaj a na výstavy artefaktov s ňou spojených. Okrem výstavnej funkcie sa v objekte nachádza aj prednášková sála pre 130 osôb, premietacia miestnosť a učebňa pre pedagogické účely. Súčasťou expozície bude aj veľké sladkovodné akvárium s autentickou dunajskou faunou a flórou.
Forma pavilónu pozostáva z oblúkovej expozičnej časti reflektujúcej tvar pozemku a z pravouhlého bloku s prednáškovou sálou, sociálnym a technickým zázemím. Fasáda expozície je kombináciou číreho a mliečneho presvetlenia, ukončujúci blok je opláštený tmavou hliníkovou fasádou so stojatou drážkou. Dôležitým faktorom návrhu je vizuálny kontakt návštevníka s pôvodným korytom rieky Dunaj, čomu je prispôsobené riešenie fasády na návodnej časti ako aj riešenie terasovitých sadových a parkových úprav.