Danubiana Meulensteen Art Museum

Danubiana Meulensteen Art Museum
Vodné dielo Gabčíkovo
– zdrž Hrušov, k.ú. Hamuliakovo
Atelier 008 s.r.o.
Ján Kukuľa, Jozef Jakuš, Juraj Pilka
Danubiana – centrum moderného umenia, n.o.
2014
2495 m² (prístavba) /
1426 m² (pôvodný objekt)
4,3 mil. EUR

„Otvorenie novej prístavby múzea Danubiana je zavŕšením krásneho príbehu, ktorého zárodky pre mňa siahajú ešte do doby pred 15 rokmi, keď som ako študent architektúry, neskôr mladý absolvent v ateliéri Petra Žalmana spolupracoval na návrhoch pôvodnej Danubiany. Po ôsmich rokoch praxe v zahraničí ma riaditeľ Vincent Polakovič oslovil s ponukou podieľať sa na hľadaní spôsobu budúceho rozšírenia galérie o priestory trvalej expozície. Ponuku sme s kolegom Dodom Jakušom prijali s veľkým rešpektom. Požiadavka zväčšiť podlažnú plochu múzea takmer na trojnásobok si v obmedzenom priestore polostrova, navyše v kontexte obľúbenej galérie v kultivovanom umeleckom prostredí vyžadovala maximálnu mieru citlivosti k pôvodnej architektúre i krásnemu prostrediu dunajskej krajiny, do ktorého bola zasadená. Pri komponovaní nových pavilónov sme rešpektovali dominanciu archy galérie, pričom našim zámerom bolo vytvoriť pôvodnej arche akési podhubie a dosiahnuť jednotu starého a nového v symbiotickom vzťahu s novou energiou a pridanou hodnotou. Symbolom novej časti sa stala jemne sa vlniaca krivka novej strechy, pod ktorou voľne usporiadané výstavné pavilóny evokujú premenlivú krajinu riečneho dna; introspektívne intímne sály sa striedajú s otvorenými flexibilnými priestormi, presklené pásy medzi uzatvorenými priestormi otvárajú priehľady na vodnú hladinu alebo sochársky park. S ohľadom na minimálny záber zelených plôch a maximálny kontakt s vodou sme stavali v brehovej zóne, nad brehmi, ba dokonca nad vodou. Krajina pochôdznej plochej strechy, ktorá je rozšírením sochárskeho parku je založená na harmonickej kompozícii jednoduchých geometrických objemov schodiskovej veže a vysokých výstavných sál v kontraste s krivkou strechy. Jednoduchá, až asketická paleta materiálov a bezprostredný kontakt s majestátnou okolitou krajinou umocňujú zážitok z architektúry prepojenej s prírodou. Po šiestich rokov príprav, prác na projekte, verejného obstarávania a samotnej realizácie bola nová Danubiana začiatkom septembra 2014 otvorená pre verejnosť. K našej spokojnosti je výsledné dielo vďaka spoločnému úsiliu hlavného dodávateľa a jeho subdodávateľov, projektantov a dozorného tímu investora takmer verným zhmotnením našej pôvodnej autorskej koncepcie.“ (Ján Kukuľa)